دل از دست رقیبان زار زار است         /         عزیزم جانم آخر این چه کار است؟

مرا تنها تماشای تو کافیست            /         مگر جُرم تماشا چوبِ دار است؟!

 

                                                ***

امروز گمانم که ز سودا خبری نیست                /    بازار و دکان بسته , بگیر و ببری نیست

این چینی بشکسته که تو عرضه به بازار نمودی /    امروز که نه, هیچ زمانش بخری نیست