چوپان دروغگو!!؟

من ازیه آدم مطمئن شنیدم که بنده خدا چوپان دروغگو اصلا"اهل دروغ گفتن نبوده؛اصلا؛؛  فقط عاشق شهرت بوده وخیلی دوست داشته که اسمش بره تو کتابا؛ولی خب دهشون نه قطار داشته ونه ریل قطار ونه حداقل یه کوهی ؛چیزی که هرازگاهی ریزش کنه وریلو بپوشونه؛؛ازاونطرف هم به ننه چوپون قول داده بود که لباسشوکثیف نکنه چه برسه به اینکه بخواد اونارو بسوزونه!!

خلاصه تنها راهی که به عقلش رسید همین بود.(ظاهراکه جواب داده؛نه؟!)

((بین خودمون باشه همون آدمه میگفت "خدامیدونه شایداصلا گرگ به گله اش نزده واهالی ده ازلجشون ریختن وگله چوپون نگون بخت رو لت وپار کردن "))شاید!!

/ 1 نظر / 7 بازدید