رافا

تره دیل ناگران و  چوم به رایم           /        تو دانی  من تی امره با وفایم

اگر  امشب نئی می دیدن ره            /       چی دانی کی بمانم یا نمانم

رافا = منتظر         تره= برای تو      دیل= دل     ناگران= نگران   چوم به را= چشم به راه

تی امره= باتو       نئی= نیائی     می دیدن ره=به دیدن من

/ 0 نظر / 12 بازدید